DOC (Denominazione di Origine Controllata) là bậc chính của phân loại rượu Ý, và bao gồm hầu hết mọi phong cách rượu truyền thống của Ý. Có khoảng 330 danh hiệu DOC riêng lẻ, mỗi danh hiệu đều có một bộ luật điều chỉnh vùng trồng nho, giống nho được phép và phong cách rượu vang. Những sản phẩm thể hiện chất lượng cao nhất quán sẽ được thăng hạng lên trạng thái DOCG.

Lọc