Premier Cru

Premier Cru biểu thị:

1) Vườn nho (thường ở Burgundy) có chất lượng vượt trội,

hoặc

2) cấp cao nhất trong phân loại Grand Cru (chẳng hạn như các Chateau 'Premier Grand Cru Classé' của Bordeaux).

Lọc