AVA (American Viticultural Area) cho biết khu vực địa lý cụ thể xuất xứ của rượu vang (nơi trồng nho). Hoa Kỳ chỉ có hơn 200 tên gọi được phân định chính thức, được gọi là Khu vực văn hóa Hoa Kỳ. Danh hiệu AVA được cấp tùy theo đặc điểm khí hậu và địa lý cụ thể của các khu vực trồng nho mà chúng bao gồm. Để tiêu đề AVA xuất hiện trên nhãn rượu, ít nhất 85% nho phải được trồng trong ranh giới của AVA đó. Đối với AVA cấp quận và cấp tiểu bang, yêu cầu tối thiểu này rơi vào 75%.

Lọc