Classico: Giữa những năm 1960 và 1970, nhiều ranh giới DOC đã được sửa đổi để bao gồm một khu vực rộng lớn hơn. Do đó, nhãn "Classico" đề cập đến các ranh giới nhỏ hơn ban đầu của khu vực sản xuất rượu vang. Bạn có thể xem một ví dụ về điều này trên Bản đồ Rượu Chianti.

Lọc