Superiore thường được sử dụng như một tiêu chuẩn chất lượng sản xuất thường chỉ ra chất lượng tối thiểu cao hơn của nho làm rượu và thường là yêu cầu về độ già tối thiểu trước khi rượu được xuất xưởng để bán.

Lọc