Vin de Table - Vin de France

Vin de France đã thay thế loại Vin de Table đã lỗi thời vào năm 2010, nhưng vẫn là cấp chất lượng cơ bản nhất cho rượu vang Pháp. Đây là loại ít được quy định nhất (và ít được sử dụng nhất) trong ba loại; Rượu vang Vin de France có thể được làm từ nho trồng ở bất cứ đâu trên nước Pháp, nhưng nhãn của chúng không đề cập đến xuất xứ của một vùng cụ thể.

Lọc